29          شهريور                1398


گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 13/مرداد/1395قمري: 29/شوال/1437ميلادي: 03/08/2016
مشخصات محل رصد:
مسجد و مجتمع فرهنگی امام علی (ع) آشخانه
طول جغرافيايي: "31/َ54/ُ56عرض جغرافيايي: "47/َ34/ُ37ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دو چشمی صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ------ميزان رطوبت: ----------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابر وغبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19/46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19/42
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20/02زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حیدر قربانی
ميهمانان: رضا طاهری - علی جهانی (عکاس)گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 15/تیر/1395قمري: 29/رمضان/1437ميلادي: 05/07/2016
مشخصات محل رصد:
امام زاده محمد دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: "31/َ54/ُ56عرض جغرافيايي: "47/َ34/ُ37ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دو چشمی صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ------ميزان رطوبت: ----------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ======
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای احمدزاده(امام جمعه)-اسماعیل مقدس-ایوب قاسمی-حیدرقربانی-غلامعلی پارسا-حجت الاسلام عبدالرضا محمدی(روحانی گروه)
ميهمانان: حجت الاسلام سویدانلو(رئیس حوزه علمیه)-حجت الاسلام حسام(نماینده روحانیون شهرستان)-سرگردبیدکی(فرمانده سپاه شهرستان)-مجسن ولی پور- آقایی - ولی پور-حسامگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 17/خرداد/1395قمري: 30/شعبان/1437ميلادي: 06/06/2016
مشخصات محل رصد:
مسجد و مجتمع فرهنگی امام علی (ع) آشخانه
طول جغرافيايي: "31/َ54/ُ56عرض جغرافيايي: "47/َ34/ُ37ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دو چشمی صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ------ميزان رطوبت: ----------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارآلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19/58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20/01
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 21/11زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20/09نام رؤيت كننده: حیدر قربانیمشخصات ابزار مورد استفاده: تلسکوب
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20/08
نام رؤيت كننده: اسماعیل مقدس
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حیدر قربانی
ميهمانان: محمد شرافتی - علی اصغر سجادی - دانیال مجذوب - محمد مقدس - علی جهانی - حسن رستگار مقدم -ایرج ابراهیم ثانی - رضا جهانیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 16/خرداد/1395قمري: 29/شعبان/1437ميلادي: 05/06/2016
مشخصات محل رصد:
مسجد و مجتمع فرهنگی امام علی (ع) آشخانه
طول جغرافيايي: "31/َ54/ُ56عرض جغرافيايي: "47/َ34/ُ37ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دو چشمی صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ------ميزان رطوبت: ----------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19/58زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20/00
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ایوب قاسمی - حیدر قربانی
ميهمانان: علی اصغر سجادی - علی جهانی - دانیال مجذوب - ایرج ابراهیم ثانیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 18/اردیبهشت/1395قمري: 29/رجب/1437ميلادي: 07/05/2016
مشخصات محل رصد:
امام زاده محمد دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: "31/َ54/ُ56عرض جغرافيايي: "47/َ34/ُ37ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دو چشمی صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ------ميزان رطوبت: ----------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19/23زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20/08
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس
ميهمانان: روحانی (خادم امام زاده)گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 20/فروردین/1395قمري: 29/جمادی الثانی/1437ميلادي: 08/04/2016
مشخصات محل رصد:
امام زاده محمد دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: "31/َ54/ُ56عرض جغرافيايي: "47/َ34/ُ37ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دو چشمی صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ------ميزان رطوبت: ----------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 18/59زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20/12
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 19/32نام رؤيت كننده: مقدسمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین دو چشمی
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 19/37
نام رؤيت كننده: کاملی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس
ميهمانان: مهدی کاملی - روحانی (خادم امام زاده)گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 21/آبان/1394قمري: 29/محرم/1437ميلادي:
مشخصات محل رصد:
دانشگاه پیام نور
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ایوب قاسمی
ميهمانان: ------گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 21/مهر/1394قمري: 29/ذی الحجه/1436ميلادي: 13/10/2015
مشخصات محل رصد:
مزار شهدای آشخانه (امام زاده دلاور)
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابری و غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - غلامعلی پارسا- ایوب قاسمی
ميهمانان: ------گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 23/شهریور/1394قمري: 30/ذی القعده/1436ميلادي: 14/09/2015
مشخصات محل رصد:
مزار شهدای آشخانه (امام زاده دلاور)
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارشدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حیدر قربانی
ميهمانان: ------گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 22/شهریور/1394قمري: 29/ذی القعده/1436ميلادي: 13/09/2015
مشخصات محل رصد:
مزار شهدای آشخانه (امام زاده دلاور)
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبارشدید
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 1853زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 18:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 18:55زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ایوب قاسمی - حیدر قربانی
ميهمانان: زوار زادهگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 24/مرداد/1394قمري: 29/شوال/1436ميلادي: 15/08/2015
مشخصات محل رصد:
تپه بروسک آشخانه
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:33زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ایوب قاسمی
ميهمانان: محمد مقدس - امیرحسین قاسمیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 25/تیر/1394قمري: 29/رمضان/1436ميلادي: 16/07/2015
مشخصات محل رصد:
تپه بروسک آشخانه
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار آلود
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:00زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:56
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ایوب قاسمی - حیدر قربانی- حجت الاسلام محمدی
ميهمانان: حجت الاسلام حسام(امام جماعت مسجدپنج تن) - عل هنرمند-محمدرضا اکبری -مهدی حسامگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 27/خرداد/1394قمري: 29/شعبان/1436ميلادي: 17/06/2014
مشخصات محل رصد:
مزار شهدای آشخانه (امام زاده دلاور)
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): افق تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ایوب قاسمی - حیدر قربانی
ميهمانان: آقایان زوارزاده - روغنی - تقی کارآمدگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 28/اردیبهشت/1394قمري: 29/رجب/1436ميلادي: 18/05/2015
مشخصات محل رصد:
مزار شهدای آشخانه
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: ---ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ---
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام احمدزاده (امام جمعه محترم) - غلامعلی پارسا - اسماعیل مقدس - ایوب قاسمی
ميهمانان: زوار زاده (عکاس)گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 10/اسفند/1392قمري: 29/ربیع الثانی/1435ميلادي: 01/03/2014
مشخصات محل رصد:
تپه بروسک
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای احمد زاده (امام جمعه) - حاج آقای محمدی (روحانی) - اسماعیل مقدس- ایوب قاسمی
ميهمانان: آقای علیزادهگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 16/مرداد/1392قمري: 29/رمضان/1434ميلادي: 07/08/2013
مشخصات محل رصد:
دفتر امام جمعه
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 830
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب و 2 دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:43زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:41زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای احمدزاده (امام جمعه)- غلامعلی پارسا- سیدحسن ابوالحسنی - ایوب قاسمی - اسماعیل مقدس - عباس اکبری - حیدر قربانی
ميهمانان: سرهنگ چمن ( فرمانده سپاه شهرستان) - احمدزاده - سرباز سپاهگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 18/تیر/1392قمري: 30/شعبان/1434ميلادي: 09/07/2013
مشخصات محل رصد:
مزارشهدای آشخانه (امام زاده دلاور)
طول جغرافيايي: "47/َ34/ُ37عرض جغرافيايي: "31/َ54/ُ56ارتفاع از دريا: 870
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین شکاری - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ----ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار محلی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:04زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:32زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام محمدی- سیدحسن ابوالحسنی - عباس اکبری- علس اکبر فخر فاطمی - ایوب قاسمی- اسماعیل مقدس
ميهمانان: محمدرضا حمیدی- موسی الرضا کرامتی- علی کرامتیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 19/خرداد/1392قمري: 29/رجب/1434ميلادي: 09/06/2013
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری آشخانه
طول جغرافيايي: "47 َ34 37عرض جغرافيايي: "31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ - دوربین شکاری - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ----ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابر و غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حجت الاسلام محمدی - سیدحسن ابوالحسنی - عباس اکبری(عکاس) - حیدر قربانی
ميهمانان: ----گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 22/بهمن/1391قمري: 29/ربیع الاول/1434ميلادي: 10/02/2013
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب - دوربین شکاری صا ایران - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ---
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:38زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ---
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ابراهیم شادکام - حیدر قربانی
ميهمانان: رضا محمدیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 04/دی/1390قمري: 29/محرم/1433ميلادي: 25/12/2011
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب - دوربین شکاری صا ایران - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تقریباً تمام ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16:19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:13زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حجت الاسلام محمدی - ابوالحسنی - حیدر قربانی
ميهمانان: رضا محمدیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 05/آبان/1390قمري: 29/ذی القعده/1432ميلادي: 27/10/2011
مشخصات محل رصد:
کنار تپه بروسک آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب - دوربین شکاری صا ایران - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بارانی و کاملاً ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - عباس اکبری
ميهمانان: محمد مقدسگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 06/مهر/1390قمري: 29/شوال/1432ميلادي: 28/09/2011
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
------
شرايط جوي:
فشار جو: ---- ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:29زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:46زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس
ميهمانان: رضا محمدیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 08/شهریور/1390قمري: 29/رمضان/1432ميلادي: 30/08/2011
مشخصات محل رصد:
تپه بروسک آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 870
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب و دوربین شکاری سا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ----
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:47زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20:07
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: -----نام رؤيت كننده: -----مشخصات ابزار مورد استفاده: ------
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: ------
نام رؤيت كننده: -----
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - سید حسن ابوالحسنی - حجت الاسلام نادعلیزاده
ميهمانان: رضا محمدی- محمد مقدس (عکاس)- نظر رضایی راد- رمضان رشیدی- سیاوش اکبری - رحمتیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 09/مرداد/1390قمري: 29/شعبان/1432ميلادي: 31/07/2011
مشخصات محل رصد:
تپه شاهزاده دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین دوچشمی و دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:40
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:02زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام طاهری(امام جمعه) -اسماعیل مقدس -حیدر قربانی- حجت الاسلام محمدی- قربان محمد غلامیان
ميهمانان: حجت الاسلام یغموری (نماینده ولی فقیه در سپاه شهرستان)- حجت الاسلام معصومی (رئیس اداره اوقاف)- نظر رضایی راد-احمد مهرو-سلیمان اسدی - محمدعلی باویرگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 11/تیر/1390قمري: 29/رجب/1432ميلادي: 02/07/2011
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب و دوربین شکاری سا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ----
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:06زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:55
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 20:50زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حجت الاسلام محمدی - حیدر قربانی - عباس اکبری - اسماعیل مقدس
ميهمانان: حجت الاسلام نادعلیزاده- حجت الاسلام کرابی - محمد مقدس(عکاس)- نظر رضایی راد- امید رضایی- حسن شیردلگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 12/خرداد/1390قمري: 29/جمادی الثانی/1432ميلادي: 02/06/2011
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی وهنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب - دوربین شکاری صا ایران - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:57زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:44
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: حاج آقای طاهری (امام جمعه) -اسماعیل مقدس - ابوالحسنی
ميهمانان: محمد نوشین باده- محمد مقدس (عکاس)- دل آرامگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 13/اردیبهشت/1390قمري: 29/جمادی الاول/1432ميلادي: 03/05/2011
مشخصات محل رصد:
خیابان دادگستری آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
------
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ابراهیم شادکام - حجت الاسلام عبدالرضا محمدی
ميهمانان: نظر رضایی رادگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 14/فروردین/1390قمري: 29/ربیع الثانی/1432ميلادي: 03/04/2011
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی وهنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 740
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب - دوربین شکاری صا ایران - دوربین عکاسی
شرايط جوي:
فشار جو: ----ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حجت الاسلام محمدی
ميهمانان: امید رضاییگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 14/بهمن/1389قمري: 29/صفر/1432ميلادي: 03/02/2011
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی وهنریم مانه و سملقان
طول جغرافيايي: -----عرض جغرافيايي: -----ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری و تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ----ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس
ميهمانان:گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 14/اسفند/1389قمري: 29/ربیع الاول/1432ميلادي: 05/03/2011
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی وهنریم مانه و سملقان
طول جغرافيايي: -----عرض جغرافيايي: ----ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری و تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: ----ميزان رطوبت: ----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): نیمه ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس
ميهمانان: نظر رضایی رادگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 20/مرداد/1389قمري: 30/شعبان/1431ميلادي: 11/08/2010
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوپ و یک دستگاه دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: --------------ميزان رطوبت: --------------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي):
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ---------------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ---------زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ابراهیم شادکام- حیدر قربانی - علی اکبر فخر فاطمی - غلامعلی پارسا
ميهمانان: علی ظفری (معاون فرماندار) - حاج آقای نوروزی - محمد دوست - محمد مقدسگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 21/تير/1389قمري: 29/رجب/1431ميلادي: 2010/07/12
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوپ و یک دستگاه دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: --------------ميزان رطوبت: --------------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف و مقدار کمی غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ---------------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ---------زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ابراهیم شادکام
ميهمانان: علی ظفری (معاون فرماندار) - رضا دلنوازگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 23/خرداد/1389قمري: 30/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/13
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری شهرستان مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه دوربین شکاری و یک دستگاه تلسکوپ
شرايط جوي:
فشار جو: -0---ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کمی ابر و غبار محلی در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 20:03زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 19:54
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 21:10زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 21:08
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 20:14نام رؤيت كننده: اسماعیل مقدسمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین شکاری صا ایران
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 20:25
نام رؤيت كننده: حجت الاسلام محمدی
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس- حجت الاسلام محمدی- سیدحسن ابوالحسنی
ميهمانان: حجت الاسلام سجادی-( امام جمعه)- علی ظفری (معاون فرماندار)- محمد مقدسگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 22/خرداد/1389قمري: 29/جمادي الثاني/1431ميلادي: 2010/06/12
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوپ و یک دستگاه دوربین شکاری صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: -------ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف همراه کمی گرد وغبار
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 02/20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 54/19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 14/20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس- حجت الاسلام محمدی- سیدحسن ابوالحسنی- علی اکبر فخرفاطمی- حیدرقربانی-
ميهمانان: حاج آقای سجادی (امام جمعه)- علی ظفری (معاون فرماندار)-مهدی شاکری-محمدحسین محمددوست- محمد مقدس - سبزیکارگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 24/ارديبهشت/1389قمري: 29/جمادي الاول/1431ميلادي: 2010/05/14
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ------عرض جغرافيايي: -----ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - سیدحسن ابوالحسنی - حجت الاسلام عبدالرضا محمدی
ميهمانان: -----گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 25/فروردين/1389قمري: 29/ربيع الثاني/1431ميلادي: 2010/4/14
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری و بارانی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 19:15زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 19:24زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حیدر قربانی - سیدحسن ابوالحسنی
ميهمانان: -------گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 25/اسفند/1388قمري: 29/ربيع الاول/1431ميلادي: 2010/3/16
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی
طول جغرافيايي: ----عرض جغرافيايي: -----ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب و دوربین صا ایران
شرايط جوي:
فشار جو: ----ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاً ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - عبدالرضا محمدی - سیدحسن ابوالحسنی
ميهمانان: محمدحسین محمددوست - رضا محمدیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 1388/10/26قمري: 30/محرم/1431ميلادي: 2010/01/16
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و یک دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در افق غبار و پوشش ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:05
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 18:40
نتيجه رويت:
ماه رؤیت شد
اطلاعات روئيت:
زمان دقيق اولين رؤيت با ابزار: 17:25نام رؤيت كننده: حیدر قربانیمشخصات ابزار مورد استفاده: دوربین شکاری
زمان دقيق اولين
رؤيت با چشم غير مسلح: 17:23
نام رؤيت كننده: اسماعیل مقدس
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حیدر قربانی
ميهمانان: محمد مقدس- رضا علی نیاگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 25/بهمن/1388قمري: 29/صفر/1431ميلادي: 2010/2/14
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری مانه و سملقان
طول جغرافيايي: عرض جغرافيايي: ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): در افق ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 17:18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 17:03
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 17:45زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - سید حسن ابوالحسنی - علی اکبر فخر فاطمی- حجت الاسلام عبدالرضا محمدی
ميهمانان: حجت الاسلام سجادی (امام جمعه)- مهدی شاکریگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 1388/10/25قمري: 29/محرم/1431ميلادي: 210/01/15
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 16/46زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 16/47
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 16/58زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): 16/59
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس- حیدر قربانی - ایوب قاسمی
ميهمانان: ----گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 1388/09/26قمري: 29/ذی الحجه/1430ميلادي: 2009/12/17
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوپ و دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: ---ميزان رطوبت: -----ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): 90 درصد ابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): ----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ----
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حیدر قربانی - ایوب قاسمی - ابراهیم شادکام - قربان محمد غلامیان
ميهمانان: محمد نوشین بادهگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 02/تیر/1388قمري: 29/جمادی الثانی/1430ميلادي: 23/6/2009
مشخصات محل رصد:
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
طول جغرافيايي: -----عرض جغرافيايي: "31 َ54 ْ56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب - دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف ، غبار محلی در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 06: 20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 56 : 19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس- حجت الاسلام محمدی - علی اکبر فخر فاطمی - حیدر قربانی - ایوب قاسمی - قربان محمد غلامیان
ميهمانان: حجت الاسلام و المسلمین سجادی (امام جمعه محترم ) - سرباز سالمی - سجاد قاسمیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 05/اردیبهشت/1388قمري: 29/ربیع الثانی/1430ميلادي: 25/4/2009
مشخصات محل رصد:
تپه بروسک
طول جغرافيايي: -----عرض جغرافيايي: ----ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسکوب - دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ------
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): ------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -----زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - ابراهیم شادکام - حجت الاسلام محمدی - غلامعلی پارسا - سیدحسن ابوالحسنی
ميهمانان:گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 07/بهمن/1387قمري: 29/محرم/1430ميلادي: 26/1/2009
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
طول جغرافيايي: ----عرض جغرافيايي: ------ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
دوربین شکاری صاایران
شرايط جوي:
فشار جو: ----ميزان رطوبت: ------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): کاملاًابری
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 30/16زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 10/17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعیل مقدس - حیدر قربانی
ميهمانان: حجت الاسلام یغموری (نماینده ولی فقیه در سپاه) - اسفندیار مکرمیگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 8/دی/1387قمري: 29/ذی الحجه/1429ميلادي: 28/12/2008
مشخصات محل رصد:
مزار شهدای آشخانه
طول جغرافيايي: -------عرض جغرافيايي: -------ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
یک دستگاه تلسکوب و یک عدد دوربین شکاری
شرايط جوي:
فشار جو: -----ميزان رطوبت: -------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر زیاد در افق شرقی
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): -------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل):
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر:
ميهمانان:گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 9/آذر/1387قمري: 30/ذی القعده/1429ميلادي: 29/11/2008
مشخصات محل رصد:
تپه بروسكي
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 870
نوع و تعداد وسايل:
دوربين شكاري و دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملاً ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -------زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس -علي شجاعي- حيدر قرباني
ميهمانان:گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 8/آذر/1387قمري: 29/ذی القعده/1429ميلادي: 28/11/2008
مشخصات محل رصد:
مجتمع فرهنگي هنري آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 820
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ ، دوربين شكاري ، دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): تقريباً ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -------زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس
ميهمانان: مرتضي قرباني - امين قرباشلوئي - حيدريگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 08/آبان/1387قمري: 29/شوال/1429ميلادي: 29/oct/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شاهزاده دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ ، دوربين شكاري ، دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل):
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس
ميهمانان: يزداني و عكاسگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 09/مهر/1387قمري: 29/رمضان/1429ميلادي: 30/9/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شاهزاده دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ ، 3عدد دوربين شكاري ، دوربين عكاسي ديجيتال
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): غبار در افق
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 26/17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 20/17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 38/17زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس - حجت الاسلام محمدي- غلامعلي پارسا - علي شجاعي - حيدر قرباني - علي اكبر فخر فاطمي
ميهمانان: حاجي نوراله فرخي - ابوالقاسم اكبري - بهروز يوسفي - غلامرضا يوسفي - حسين شاكري - دانيال مهروگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 10/شهریور /1387قمري: 29/شعبان/1429ميلادي: 31/8/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شاهزاده دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
------------
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -------زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس - حجت الاسلام محمدي - علي اكبر فخر فاطمي - ايوب قاسمي
ميهمانان: حجت الاسلام والمسلمين سجادي (امام جمعه) - مجردي - نامجوگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 11/شهریور /1387قمري: 30/شعبان/1429ميلادي: 1/9/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شاهزاده دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 880
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ ، دوربين شكاري ، دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): گرد و غباز خيلي غليظ در افق و منطقه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 10/17زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 02/17
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 46/19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس - حيدر قرباني
ميهمانان: حجت الاسلام زارعي (نماينده ولي فقيه در سپاه شهرستان) - حجت الاسلام عزيزي (رئيس اداره تبليغات اسلامي) - دانيال مهرو )گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 11/05/1387قمري: 29/رجب/1429ميلادي: 01/08/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شاهزاده دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
يك دستگاه تلسكوپ ، 2دستگاه دوربين شكاري و دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): صاف
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 49/19زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 40/19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 57/19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس - حجت الاسلام محمدي- علي شجاعي - حيدر قرباني
ميهمانان: مصطفي رستمي - 2 نفر مهمانگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 15/03/1387قمري: 29/جمادی الاول/1429ميلادي:
مشخصات محل رصد:
تپه بروسك آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 880
نوع و تعداد وسايل:
دوربين شكاري و دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كاملاً ابري
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): ------زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -------
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): -------زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس ، قربان محمد غلاميان ، علي شجاعي ، حيدر قرباني
ميهمانان: حجت الاسلام عزيزي (رئيس اداره تبليغات اسلامي ) ، مصطفي رستمي ( معاون فرماندار)گروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 13/4/1387قمري: 29/جمادی الثانی/1429ميلادي: 3/7/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شاهزاده دلاور آشخانه
طول جغرافيايي: ً47 َ34 37عرض جغرافيايي: ً31 َ54 56ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
تلسكوپ ، دوربين شكاري ، دوربين عكاسي
شرايط جوي:
فشار جو: --------ميزان رطوبت: --------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): كمي لكه هاي ابر و غبار محلي
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 06/20زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): 54/19
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 43/20زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): -------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعيل مقدس ، حجت الاسلام عبدالرضا محمدي ، سيدحسن ابوالحسني ، ايوب قاسمي
ميهمانان: حجج اسلام حاج آقا سجادي (امام جمعه) ، محمود عزيزي ، حسن رشيدي و آقاي كرامتيگروه استهلال دلاور (آشخانه)
تاريخ:
شمسي: 87/01/18قمري: 29 ربیع الاول 1429ميلادي: 06/04/2008
مشخصات محل رصد:
تپه شاهزاده دلاور
طول جغرافيايي: ------عرض جغرافيايي: ------ارتفاع از دريا: 850
نوع و تعداد وسايل:
دوربين دو چشمي
شرايط جوي:
فشار جو: ------ميزان رطوبت: -------ميزان پوشش غبار و
ابر در افق غربي (شرقي): ابر انبوه
زمان غروب (طلوع) خورشيد و ماه:
زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(محاسباتي): 57/18زمان‌غروب‌(طلوع)‌خورشيد(در محل): -----
زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(محاسباتي): 31/19زمان‌غروب‌(طلوع)‌ماه(در محل): ------
نتيجه رويت:
رؤیت نشد
ليست حاضرين:
اعضاي حاضر: اسماعل مقدس - غلامعلي پارسا - ابوالحسني - علي شجاعي
ميهمانان:

Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617