29          شهريور                1398عدم رؤيت هلال ماه محرم دراستانهای خراسان 29/ذی الحجه/1437

باتوجه به گزارشات رسيده از گروههاي استهلال استانهاي خراسان در شامگاه  شنبه 10/07/1395 ( 29/ذی الحجه/1437) و گزارشات تلفني (19گروه ) و همچنين بعضی فاکتورهاي رصدي ،  هلال ماه محرم 1438در استانهاي خراسان رؤيت نگرديد.بازگشت
Powerd By: SAM آخرين بروزرساني: 1395/08/11
تعداد بازديد كننده: 416617